Aktualności

Podsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dn. 31 maja 2017 r. w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.

W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, sołtysów, radnych, mieszkańców sołectw Niemczyn, Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Wólka Ratowiecka, Oleszkowo. Spotkanie składało się z dwóch części: prezentacji przedstawionej przez Anetę Szarfenberg z Pracowni 3E, oraz części warsztatowej.

Prezentacja zawierała zagadnienia ogólne dotyczące procesu rewitalizacji, w tym założenia wynikające z obowiązujących dokumentów oraz wyniki diagnozy stanowiącej podstawę przygotowania procesu rewitalizacji. Część warsztatowa objęła pracę nad propozycjami projektów do zrealizowania w wiejskich obszarach rewitalizacji.

Uczestnicy spotkania szczególnie zainteresowani byli przykładami działań i możliwościami dla swoich miejscowości, zastanawiali się nad perspektywami i potrzebami mieszkańców, a sołtys Brzozówki Koronnej wraz z mieszkańcem bezpośrednio zademonstrowali specyfikę problemów społecznych występujących na lokalnym terenie.

Główne kwestie wskazywane przez uczestników spotkania to:
  - konieczne są remonty dróg,
  - znaczną grupę wśród mieszkańców stanowią seniorzy, w tym seniorzy w podeszłym wieku (około 90) wymagających opieki oraz „młodzi seniorzy” (około 60 lat),

  - potrzebne są miejsca spotkań – świetlice wiejskie. Mieszkańcy Niemczyna chcą zagospodarować budynek, którego stan poprawiają z własnych zasobów, tj. funduszu sołeckiego. Potrzebne jest  utworzenie świetlicy w Oleszkowie oraz filii Domu Kultury w Wólce Ratowieckiej,

  - potrzeba stworzenia (zbudowania) ciągów pieszo-jezdnych (chodnik połączony ze ścieżką rowerową),

  - zagospodarowanie basenu strażackiego i przywrócenie jego funkcji rekreacyjnej (zarybienie, stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców),

  - doprowadzenie Internetu szerokopasmowego,

  - stworzenie placów zabaw dla dzieci: w Niemczynie i w Wólce Ratowieckiej,

  - zbudowanie przystanku autobusowego w Oleszkowie.

Ponadto mieszkańcy zgłaszali potrzebę wsparcia – np. ze strony urzędu – w realizacji procedur formalno-administracyjnych związanych z dopracowaniem koncepcji zgłaszanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym także przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, oraz poszukiwaniem potencjalnych źródeł finansowania dla różnych działań możliwych do realizacji w poszczególnych sołectwach.

Kategoria: Aktualności