Aktualności

Konsultacje dotyczące projektu "Program rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-2023".

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka,

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem dokumentu pn. Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-2023, przedstawiamy  Państwu  projekt ww. dokumentu celem zebrania  wniosków  i opinii. Uwagi, wnioski i propozycje do projektu Programu Rewitalizacji można składać do dnia 10 lipca 2017 roku z wykorzystaniem  dostępnego poniżej formularza w sposób następujący:
· drogą elektroniczną  na adres um@czarnabialostocka.pl w temacie/tytule wpisując w temacie uwagi do Programu Rewitalizacji,
· drogą korespondencyjną   na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem na kopercie: uwagi do Programu Rewitalizacji (liczy się data wpływu);
· bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej  ul. Torowa 14A z dopiskiem na kopercie: uwagi do Programu Rewitalizacji (liczy się data wpływu):
  - poniedziałek od godz. 7:30 do godz.16;
  - wtorek-czwartek od godz. 7:30 do godz.15:30;
  - piątek od godz.7:30 do godz.15:00.

Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę stanu Gminy. W okresie od 10 maja do 8 czerwca 2017 roku prowadzone były otwarte konsultacje obejmujące m. in. spotkania i zebranie od mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji propozycji zadań do ujęcia w niniejszym Programie. Wszystkie instytucje gminne oraz inne organizacje miały także możliwość zgłaszania własnych zadań do niniejszego Programu. Program rewitalizacji powstawał przy udziale mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk społecznych i gospodarczych gminy. Rewitalizacja jest procesem, który powinien być realizowany na obszarach, gdzie występują w ponadprzeciętnej skali problemy społeczne oraz powiązane z nimi problemy gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. Dlatego w wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto, że Program rewitalizacji będzie realizowany na osiedlach Miasteczko, Tartaczne, Starówka oraz w sołectwach: Niemczyn, Wólka Ratowiecka, Brzozówka Ziemiańska, Oleszkowo, Kosmaty Borek i Machnacz. Na potrzeby formułowania programu zrealizowano cykl spotkań, badania ankietowe oraz wywiady pogłębione na temat sytuacji i problemów osiedli i sołectw Gminy. Niniejszy proces konsultacji domyka prace nad Programem rewitalizacji oraz stwarza szanse na możliwie pełne uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w finalnej wersji opracowania.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej  w sekretariacie pok. 112 I piętro.

Załączniki (dostępne w zakładce "Program Rewitalizacji"):
- Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-2023 (projekt)
- Formularz zgłaszania uwag

Kategoria: Program Rewitalizacj