Aktualności

Projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka” jest  współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020  oraz budżetu państwa zgodnie z umową nr UOD-POPT.052.3.7.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Gminą Czarna Białostocka.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy wynosi  71 550, PLN.
Wkład własny – 7 950,00 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 79 500,00 PLN

Termin zakończenia  31.07.2017 r.

Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Prace nad przygotowaniem lokalnego programu rewitalizacji oparte będą na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy m.in. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, właścicielami nieruchomości, w tym zwłaszcza we współpracy z lokalną społecznością. Program zostanie przygotowany przy wykorzystaniu różnorodnych technik i metod badawczych (badania ilościowe i jakościowe).

Program Rewitalizacji będzie dodatkowym narzędziem wspierającym rozwój gminy - diagnozującym, a następnie poprzez realizację zaplanowanych zadań, pozwoli na wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej obszarów w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym).

Proces rewitalizacji wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój obszarów rewitalizowanych, ale także bezpośredniego otoczenia. Program będzie także podstawą do ubiegania się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, przede wszystkim w procesie wnioskowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020.

Kategoria: Aktualności