Zgłoś projekt

W tym miejscu można było zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Zostało przesłanych pięć propozycji, z czego dwie zostały uwzględnione jako projekty podstawowe, dwie - jako projekty uzupełniające, jedna propozycja nie została uwzględniona ze względu na zakres nie wpisujący się w zagadnienia rewitalizacji. Wszystkie propozycje zostały zgłoszone przez organizację pozarządową Fundacja MARSZAŁKOWSKA.

Treść dotychczasowego ogłoszenia: Prosimy, żeby propozycje projektów zawierały podstawowe informacje:

- dane Wnioskodawcy (podmiot, który będzie realizował projekt),
- obszar realizacji (np. osiedle, sołectwo),
- grupa docelowa, tj. objęta działaniami w ramach projektu (np. seniorzy, młodzież, osoby bezrobotne, kobiety itp.),
- opis problemu (lub problemów), który zostanie rozwiązany lub złagodzony, poprzez realizację projektu,
- opis działań planowanych do realizacji,
- w miarę możliwości i posiadania danych: szacunkowy koszt i ramy czasowe realizacji planowanego projektu.

Prosimy także o pozostawienie danych kontaktowych, co umożliwi ewentualną korektę lub doprecyzowanie zgłoszonego projektu.

Program Rewitalizacji systematyzuje działania rewitalizacyjne, które będą podejmowane na obszarze gminy. Jednym z kluczowych elementów Programu są przedsięwzięcia rewitalizacyjne, czyli opis założeń projektów, które zostaną zrealizowane w ramach rewitalizacji.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać także bezpośrednio mejlem:
um@czarnabialostocka.pl
pracownia@pracownia3e.pl